Arcedau Caerdydd: Gwledd o Gyfoeth!

Dinas yr Arcêd ydyn ni yma yng Nghaerdydd. Na, dydy hynny ddim yn golygu ein bod ni’n wych am chwarae gemau peiriant y nawdegau – mewn gwirionedd, llwyth o goridorau dan do yw’r arcedau, sy’n llawn pob math o bethau hyfryd, oll o fewn pellter cerdded i’w gilydd yng nghanol y brifddinas. O de prynhawn i gaws godidog, mae gwledd o gyfoeth yn ninas yr arcêd ar gyfer y diwrnod perffaith wrth ymweld â Gŵyl Sŵn eleni!

Siopa

Mae siop recordiau hynaf y byd, Spillers, wir yn rhyfeddod ac yn berl yn ein dinas. Agorwyd y siop ym 1894 gan Mr Spiller (a-ha, wrth gwrs!), ac mae gan Spillers lond cist o drysorau finyl ar gael. Maen nhw’n cynnal digwyddiadau llofnodi o dro i dro hefyd. Ewch i ddewis eich hoff record nesaf yn rhif 27 Arcêd Morgan.

Buddug yw siop gwaith crefft cain yr artist o Gaernarfon, Buddug Wyn Humphries. O emwaith i nwyddau i’r cartref, mae Buddug yn cynnal gweithdai yn ei stiwdio yng Nghaerdydd hefyd! Mae siop Buddug i’w chanfod yn rhif 12 Arcêd y Castell, y Balconi.

Ar gyfer eich holl anghenion vintage, mae Hobo’s yn stocio dillad o’r chwedegau, y saithdegau a’r wythdegau sy’n wledd i’r llygaid. Mae rhywun wedi dal enfys mewn jar ac wedi’i gadael hi’n rhydd yma, ac mae’n hollol wych. I fachu’ch crys plad newydd, ewch i rif 26 Arcêd y Stryd Fawr.

Diod

Fel mae’r enw’n ei awgrymu, bydd Gin & Juice yn barod i ddarparu ar gyfer eich holl anghenion jin a sudd o’i safle yn 2-6 Arcêd y Castell. Gydag ardal eistedd chic yn y blaen, a naws bar piano/speakeasy wrth i chi gamu drwy’r drws, byddwch wedi’ch syfrdanu – nid yn unig gan yr addurnwaith godidog – ond hefyd gan eu dewislen o dros 400 math o jin!

Y tu ôl i ffenestri eang Garlands Coffee mae darn cuddiedig o hanes Caerdydd, ac awgrym o’i thraddodiadau theatrig. Mae llawer o’r nodweddion amlwg, gan gynnwys chandelier digon trawiadol, yn hen bropiau sydd wedi dod o’r theatr! Does dim angen tocyn arnoch chi, cymerwch eich sedd yn rhif 4 Heol y Dug.

Wright’s Wines – y lle cywir i gael gwin! Fe gewch chi groeso cynnes gyda gwasanaeth agos-atoch, p’un a ydych chi’n chwilio am botelaid i fynd ‘nôl gyda chi ar ôl noson o gigio, neu os ydych chi am eistedd yn eu bar gwin cartrefol. Disgrifiodd rhyw foi o’r Financial Times y lle fel “bar gwin mwyaf ciwt Prydain o bosib”, a gallwch brofi hyn eich hunan yn rhif 7-9 Y Balconi, Arcêd y Castell.

Mae gan y rhostwyr annibynnol Uncommon Ground far coffi arbenigol wedi’i leoli yn rhif 10-12 yr Arcêd Frenhinol. I gael eich paned cyn diwrnod llawn o ruthro o le i le, beth am ‘nôl coffi ffres wedi’i wneud gyda’u ffa rhost eu hunain. Gallech hyd yn oed ddewis bagiaid i fynd ‘nôl ag e i mam, gan eu bod nhw’n gwerthu eu blend ‘Original Uncommon Ground Espresso’ ar y safle!

Bwyd

The Grazing Shed yw bwyty swyddogol Sŵn eleni. Mae wedi’i leoli ar 37 Heol Eglwys Fair ac mae’n cynnig bwydlen flasus o fyrgyrs sy’n addas i fwytawyr cig, llysieuwyr a figaniaid fel ei gilydd. Mae’n bosib y byddwch chi’n cael cip ar y boi ‘na weloch chi’n chwarae gitâr ddeg munud yn ôl â llond ei geg o’r ‘Super Tidy Burger’!

Gyda disgrifiad ar eu gwefan yn nodi “fel Fawlty Towers, ond gyda bwyd”, mae Madame Fromage yn cynnig gwledd o gawsiau artisan sydd wedi ennill gwobrau ar garreg ein drws. Rydyn ni ym mhencadlys Sŵn yn ymgasglu fel llygod bach llwglyd pan fydd rhywun yn dod â thamaid o’r hyn sydd gan Madame Fromage i’w gynnig i’r swyddfa! Rhowch gynnig ar y gouda yn rhif 21 Arcêd y Castell.

O Fwmbai i’r Mwmbwls (neu’n ddigon agos ato..!), mae Bwyta Bwyd Bombai yn dod â chariad Mrs Sakshi a Dr Adkar tuag at fwyd eu dinas i Gaerdydd, yn arddull bwyd stryd sy’n gaddo “hudo eich synhwyrau”. Rhowch y cyllyll a ffyrc plastig i gadw, mae BBB yn eich annog i ddefnyddio eich dwylo! Cewch flas ar Fwmbai yn rhif 16 Arcêd y Stryd Fawr.

Pwy ddywedodd mai afocado ac oatly yw unig fwyd y figan? Mae Greazy Vegan yma i droi’r byd bwyd cyflym ar ei ben, a nawr fe ALLWCH chi fwyta’r byrgyr barbeciw dwbwl a ‘chawslyd’ yna – a hynny heb euogrwydd! Cymerwch frathiad o’ch hoff fyrgyr newydd yn 47-49 Arcêd y Castell.

Amrywiol

Tatŵs a thorri gwallt – mae Keep The Faith Social Club yn cynnig yn union hynny; gofod cymdeithasol gyda bwrdd pŵl ar un ochr, a chwpwl o ddynion â’u raseli (torri gwallt!) yn perffeithio gwalltiau’r cyhoedd ar yr ochr arall. Dilynwch sŵn y nodwydd, neu ewch i rif 14-16 yr Arcêd Frenhinol a rhowch eich 50c i lawr ar y bwrdd.

Cyn mynd draw at Kongs i dwrnamaint tennis bwrdd y flwyddyn, deffrwch eich dwylo drwy chwarae ychydig o gemau fideo yn The Arcade Vaults. Cymuned o wneuthurwyr gemau, chwaraewyr gemau, a gofod croesawgar i ymwelwyr newydd sydd eisiau dysgu am gemau, mae’r cyfan ar gael yn The Arcade Vaults, 27-31 Arcêd y Stryd Fawr.

Mae llwyth o fusnesau annibynnol hyfryd eraill yn y ddinas hefyd! Cofiwch alw heibio i’r farchnad, a’r holl gorneli bach diddorol sydd gan y ddinas i’w cynnig.

Archwiliwch Ddinas yr Arcêd yma.

FOR Cardiff: FOR Cardiff yw Ardal Gwella Busnes Caerdydd. Mae’n sefydliad nid-er-elw a gaiff ei arwain gan fusnesau, a busnesau’r ddinas sy’n pleidleisio amdano ac yn ei ariannu. Mae ei gynllun busnes mentrus yn trawsnewid Caerdydd, ac yn ei wneud yn lle mwy croesawgar, bywiog a dylanwadol.

www.forcardiff.com